Handvest Vrijwilligers Palliatieve Zorg – teken nu!

De European Association for Palliative Care (EAPC), de Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA) en de International Association for Hospice & Palliative Care (IAHPC) pleiten samen voor steun, erkenning, bevordering en ontwikkeling van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg door de implementatie van dit handvest.

Woensdag 27 september 2017

Teken hier: http://bit.ly/EAPCVolunteeringCharter

Het handvest heeft de volgende doelen:

  1. Het erkennen van de onderscheidende rol van vrijwilligers in de totale zorg voor patiënten en naasten, en in het voortbestaan van organisaties in de palliatieve zorg.

Acties zijn erop gericht dat organisaties en individuen:

  1. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in directe ondersteuning van patiënten en hun families.

Acties zijn erop gericht:

  1.  Het bewerkstelligen van effectief management ten bate van vrijwilligerswerk, inclusief helder beleid over rollen, zorgvuldige werving, selectie, training en ontwikkeling.

Acties zijn erop gericht:

  1. Het waarborgen van effectieve steun op organisatie, lokaal en nationaal niveau voor vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg.

Acties omvatten dat organisaties:

Meer informatie leest u in het Achtergrond document.

N.B. Mensen van tenminste 13 landen (Australia, Austria, Belgium, Croatia, Germany, Hungary, Ireland, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania and UK) hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit handvest.  Dank aan de EAPC Stuurgroep van de EAPC Task Force on Volunteering in Hospice and Palliative Care, haar leden, en allen die deelnamen aan de consultaties.

[1] ‘Er zijn’ focust op de menselijke verbinding, op het ‘zijn met’ de persoon. Dit is de basis is voor het verstaan van het type ondersteuning dat de vrijwilliger kan bieden aan deze specifieke persoon op dit specifieke moment. Zie ook het ‘EAPC White Paper on Volunteering door Goossensen et al., 2016’ voor verdere verheldering.