Reactie VPTZ Nederland op voorstel bekostiging en toekomstperspectief wijkverpleging

Minister De Jonge stuurde op 14 mei een brief aan de Tweede Kamer betreffende de bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging (zie download onderaan deze pagina) . VPTZ Nederland is blij terug te lezen dat de toekomst van de wijkverpleging bij de minister grote aandacht heeft. In bovengenoemde brief wordt beschreven dat de huidige manier van werken van de wijkverpleging in de toekomst niet langer houdbaar is, hetgeen wordt veroorzaakt door verschillende knelpunten. Wel vinden wij het jammer dat de mogelijkheden en de rol van de vrijwilliger in het oplossen van de geschetste problemen onderbelicht is gebleven. Om hier aandacht voor te vragen is onderstaande brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS gestuurd.

Dinsdag 11 juni 2019

Aan de leden van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Cc: minister De Jonge en de heer F. Lafeber

Geachte leden van de vaste commissie VWS,

In navolging op de door de minister de Jonge ingezonden brief betreffende de bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging, kenmerk 1464934-185870-CZ zijn wij als Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) blij terug te lezen dat de toekomst van de wijkverpleging bij u grote aandacht heeft.

In bovengenoemde brief wordt beschreven dat de huidige manier van werken van de wijkverpleging in de toekomst niet langer houdbaar is, hetgeen wordt veroorzaakt door de volgende knelpunten:

1. Toename van chronisch zieken en ouderen;
2. Groot en groeiend aantal wijkverpleegkundige zorgaanbieders;
3. Ouderen, de grootste doelgroep in de wijkverpleging, ontvangen veelal zorg uit meerdere domeinen;
4. Onvoldoende keuze informatie en inzicht in kwaliteit;
5. Toegenomen risico op oneerlijke verdeling van personeel over cliënten;
6. Volumeprikkel in de bekostiging;

VPTZ Nederland juicht het aanwijzen van herkenbare wijkverpleegkundige teams die gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen van harte toe. Daarnaast ondersteunt VPTZ Nederland het standpunt dat verdere samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en beroepsgroep essentieel is. Echter stellen wij hierbij de volgende kanttekening. Ondanks dat in de brief de vrijwilliger één maal genoemd wordt, vinden wij het jammer dat de mogelijkheden en de rol van de vrijwilliger in het oplossen van de geschetste problemen onderbelicht is gebleven.

De maatregelen die gesteld worden, richten zich met name op het anders organiseren van de beroepsmatige zorg. Dit terwijl juist de vrijwilligers een zo belangrijke rol kunnen spelen in het slim en doelmatig verdelen van de beschikbare zorguren. Graag maken wij u als VPTZ Nederland erop attent dat juist de combinatie van de tijdige inzet van beroepsmatige-, vrijwillige – en mantelzorg de gouden combinatie is in het leveren van de juiste palliatieve zorg op de juiste plek, hetgeen onderschreven wordt in het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Als VPTZ Nederland pleiten wij dan ook voor een standaardtoetsing, waarbij de vraag gesteld wordt welke rol een vrijwilliger kan spelen bij de betreffende zorgvraag. Deze vrijwilligersvraag zou bijvoorbeeld onderdeel kunnen zijn van het Normenkader indicatiestelling van V&VN. Het toepassen van deze standaardtoetsing voor de inzet van vrijwilligers, biedt belangrijke kansen om de zorgverlening aan de steeds grotere groep chronisch zieken en ouderen te waarborgen voor nu en in de toekomst. De laatste levensfase van chronisch zieken en ouderen staat garant voor een intensieve zorgvraag.

Onze ruim 11.000 vrijwilligers staan klaar om in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige, in de laatste levensfase thuis en/of in een hospice, dagelijkse ondersteuning te bieden en bij te dragen aan betere zorguitkomsten. Wij doen u dan ook het dringende verzoek de rol en vooral de mogelijkheden van vrijwilligers in het AO wijkverpleging van 27 juni a.s. extra te benadrukken. Wij van VPTZ Nederland zullen als toehoorder aanwezig zijn bij dit AO.

Graag maakt VPTZ Nederland van deze gelegenheid gebruik u van harte uit te nodigen voor een kennismaking op ons kantoor en de rol van onze ruim 11.000 vrijwilligers in de palliatief terminale zorg nader toe te lichten. Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Fleur Imming
Directeur VPTZ Nederland

 

Download

kamerbrief-over-bekostiging-en-toekomstperspectief-voor-de-wijkverpleging

PDF document, 378.11 kB