Privacyreglement VPTZ Nederland

VPTZ Nederland (hierna te noemen “De organisatie”) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar medewerkers, leden en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving. In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatiegegevens van leden en andere (externe)relaties registreert, verwerkt en bewaart. Het privacyreglement voor persoonsgegevens van medewerkers van de organisatie is verwerkt in het privacyreglement Personeel en Organisatie.

 

1. Aard en doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De Vereniging VPTZ Nederland ondersteunt lokale VPTZ-organisaties, die vrijwillige palliatieve terminale zorg verlenen bij cliënten en diens naasten in de laatste levensfase. Onderstaande gegevens van personen verbonden aan deze lokale organisaties worden door het landelijke bureau van de vereniging om de volgende redenen vastgelegd:

Naam, (eventueel) adres en e-mailadres van personen die via e-mail, onze website of telefonisch informatie of producten aanvragen bij het landelijke bureau worden vastgelegd om te kunnen voldoen aan die informatieverstrekking.

Voor congressen die VPTZ Nederland organiseert voor externe relaties worden de organisatienaam, de naam van de persoon, het e-mailadres en eventueel een telefoonnummer vastgelegd.

Van externe relaties die een abonnement hebben op het blad Antenne worden naam en adres vastgelegd. Voor de verzending van de digitale Antenne is alleen een e-mail adres nodig.

De gegevens van deelnemers aan VPTZ-trainingen worden alleen verwerkt als ze door de coördinator van de VPTZ-organisatie zijn verstrekt via het online aanmeldsysteem voor trainingen. Alle overige bovengenoemde persoonsgegevens worden alleen verwerkt als ze door de persoon zelf zijn verstrekt.

2. De rechten van personen waarvan gegevens verwerkt worden

Personen waarvan gegevens verwerkt worden hebben op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De organisatie handelt in lijn met deze wettelijke verplichting:

3. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking

Binnen de organisatie is een medewerker aangewezen die contactpersoon is en beslissingsbevoegd ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit is mevrouw J. Tabois, Directiesecretaresse, telefoon 033-7601070, jtabois@vptz.nl

4. Toegang tot de gegevens binnen de organisatie

Het verwerken van persoonsgegevens is binnen de organisatie belegd bij het secretariaat. Alle medewerkers hebben inzicht in de verwerkte gegevens. Coördinatoren van VPTZ-lidorganisaties hebben via het online aanmeldsysteem voor trainingen inzicht in de verwerkte gegevens van personen verbonden aan hun eigen organisatie.

5. Verwerkers in opdracht van de organisatie

De organisatie heeft andere partijen ingeschakeld en die toegang verleend tot persoonsgegevens met het doel de organisatie in haar activiteiten te ondersteunen. Als deze partijen hierbij ook persoonsgegevens verwerken, worden zij ‘verwerkers’ genoemd.

De organisatie maakt gebruik van de volgende verwerkers:

Deze verwerkers zijn in een verwerkersovereenkomst verplicht de privacywetgeving na te leven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

De volgende gegevens worden verstrekt aan derden:

Alle overige gegevens worden niet verstrekt aan derden.

7. Beveiligingsmaatregelen

De organisatie neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

8. Bewaartermijnen

De organisatie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Waar geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is wordt het volgende gehanteerd:

9. Cookies en google analytics

De organisatie gebruikt google analytics om webstatistieken bij te houden. Er worden geen tracking cookies geplaatst en IP-adressen worden geanonimiseerd opgeslagen.

10. Wijzigingen

De organisatie behoudt te allen tijde het recht om dit privacyreglement te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de website www.vptz.nl

Laatste wijziging: 11 maart 2020