Mensen

Landelijk bureau

Op het landelijk bureau in Amersfoort werken 13 mensen. Gezamenlijk geven zij uitvoering aan de VPTZ Academie, Beleid, Verenigingszaken, Kennis & Informatie, Kwaliteit, Lobby & Belangenbehartiging, Communicatie, Financiën en het Secretariaat.

Secretariaat

Vacature

Directiesecretaresse

Bestuur

Het bestuur van VPTZ Nederland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met een lokale VPTZ-organisatie. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zittingsduur van twee termijnen. Op dit moment bestaat het bestuur van VPTZ Nederland uit de volgende personen:

  • Mevr. K. Lieber, voorzitter, aangesteld: juni 2020
    Functie dagelijks leven: eigen bureau voor advies, coaching en interim bestuur
  • Mevr. M. Weerts, secretaris, aangesteld: juni 2020
    Functie dagelijks leven: directeur-bestuurder Joods Maatschappelijk Werk
  • Dhr. A.T.J.M. Zuure, penningmeester, aangesteld: april 2016
    Functie dagelijks leven: binnen diverse stichtingen actief als bestuurslid of lid Raad van Toezicht