ANBI-informatie

VPTZ Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan VPTZ Nederland wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van VPTZ Nederland vindt u hieronder. Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Naam
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland)

Fiscaal nummer (RSIN)
8140.13.120

Contactgegevens
VPTZ Nederland
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
033 – 760 10 70
E-mail: info@vptz.nl

Doelstelling
De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten:

De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de inzet van adequaat opgeleide vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg daar waar ieder in de laatste levensfase en diens naasten dat wensen;
b. het versterken van de positie van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg binnen het geheel van de gezondheidszorg;
c. het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van plaatselijke en regionale organisaties die zich in het bijzonder met de palliatieve terminale zorg bezig houden en het stimuleren van samenwerking tussen deze organisaties;
d. het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de leden op landelijk niveau bij onder meer de politiek, bij overheden, bij onderzoeksinstellingen en relevante koepelorganisaties,
en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimte zin van het woord.

Bestuur
Het bestuur van VPTZ Nederland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met een lokale VPTZ-organisatie. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zitting van twee termijnen. Op de pagina Mensen vindt u de samenstelling van het huidige bestuur.

Beleidsplan
Voor de jaren 2021-2024 heeft de vereniging een Meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan met begroting. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de af­gelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar VPTZ.
Het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan kunt u downloaden op de pagina Missie en beleid. Hier vindt u ook het meest recente jaarverslag.

Beloningsbeleid
VPTZ Nederland, het uitvoerend orgaan van VPTZ Nederland, volgt voor haar medewerkers de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’.

De bestuursleden van VPTZ Nederland ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten.

Financiële verantwoording
VPTZ Nederland is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie, die verstrekt wordt op basis van een jaarplan waarin beoogde eindresultaten zijn gekoppeld aan inzet van mensen en middelen, maakt de kern van het werk van VPTZ Nederland mogelijk.
Over deze activiteiten wordt separaat, op basis van het voorgeschreven model van het ministerie van VWS, verantwoording afgelegd. In het jaarrapport vindt u de financiële verantwoording hiervan. Het jaarrapport kunt u downloaden op de pagina Missie en beleid.