Missie en beleid

In de laatste levensfase is de zorg vaak intensief. Naast de zorg van mantelzorgers en de professionele zorg kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning: praktische hulp, aandacht, een luisterend oor. VPTZ-vrijwilligers bieden die ondersteuning zodat deze levensfase zo goed mogelijk doorleefd kan worden, thuis, in het hospice of in een instelling.

Al deze aspecten komen samen in de missie van VPTZ.

VPTZ Nederland staat voor een waardige laatste levensfase op de plek van voorkeur met de inzet van vrijwilligers.

Missie van VPTZ

Visie

Wij streven naar palliatieve terminale zorg in een optimaal samenspel van mantelzorg, vrijwillige en beroepsmatige zorg. De ondersteunende rol van de VPTZ-vrijwilligers is daarbij onderscheidend, gelijkwaardig, beschikbaar en bekend. De leden zetten zich met goed opgeleide, deskundige en compassievolle vrijwilligers in voor palliatieve terminale zorg waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naasten centraal staan. Daarmee geven zij vorm aan ‘Er zijn’.

Beleidsdocumenten