ANBI geregistreerd

VPTZ Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan VPTZ Nederland wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van VPTZ Nederland vindt u hier.

Naam:
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland)

Fiscaal nummer:
8140.13.120

Contactgegevens:
VPTZ Nederland
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
033 – 760 10 70
E-mail: info@vptz.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de vereniging VPTZ Nederland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.
Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met een lokale VPTZ-organisatie. Daarnaast moet er onder de bestuursleden in ieder geval een jurist en een registeraccountant zijn. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar, met een maximale zitting van twee termijnen.
Op de pagina ‘Bestuur‘ vindt u de samenstelling van het huidige bestuur.

Beleidsplan:
Voor de jaren 2016-2020 heeft de verenging een Meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan met begroting. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de af­gelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar VPTZ.

Het meerjarenbeleidsplan en het activiteitenplan kunt u downloaden op de pagina ‘VPTZ Nederland‘.

Beloningsbeleid:
VPTZ Nederland, het uitvoerend orgaan van de vereniging VPTZ Nederland, volgt voor haar medewerkers de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’.

Het bestuursleden van VPTZ Nederland ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten. Zie daarvoor ook de Jaarrekening VPTZ Nederland in de rubriek ‘Beleid’.

Doelstelling:
De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten:

De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de inzet van adequaat opgeleide vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg daar waar ieder in de laatste levensfase en diens naaste dat wensen;
b. het versterken van de positie van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg binnen het geheel van de gezondheidszorg;
c. het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van plaatselijke en regionale organisaties die zich in het bijzonder met deze zorg bezig houden en het stimuleren van samenwerking tussen deze organisaties;
d. het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de leden op landelijk niveau bij onder meer de politiek, bij overheden, bij onderzoeksinstellingen en koepelorganisaties; alsmede
e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het meest recente jaarverslag vindt u in de rubriek ‘Beleid’.

Financiële verantwoording:
De vereniging VPTZ Nederland is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie die verstrekt wordt op basis van een activiteitenplan waarin beoogde eindresultaten zijn gekoppeld aan inzet van mensen en middelen, maakt de kern van het werk van VPTZ Nederland mogelijk. Over deze activiteiten wordt seperaat op basis van het voorgeschreven model en procedure van het ministerie van VWS verantwoording afgelegd. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.

De jaarrekening kunt u downloaden in de rubriek ‘Beleid’.