Van Ledenraad naar Algemene Ledenvergadering

Donderdag 20 mei 2021

Op 18 mei kwam de Ledenraad bijeen om te besluiten over vier onderdelen van de herijking van onze vereniging: de statutenwijziging, het nieuwe huishoudelijk reglement, de aangepaste commissiestructuur en de VPTZ-lidmaatschapscriteria. Alle onderdelen zijn met grote meerderheid van stemmen aangenomen en daarmee is een belangrijke stap gezet! Vanaf nu is niet de ledenraad het hoogste orgaan binnen de vereniging, maar de Algemene Ledenvergadering. Met de herijking wordt de invloed van de leden van de vereniging, en dus van u, een stuk groter. Er kan nu gestart worden met het invullen van de commissies en de lidmaatschapscriteria worden verder uitgewerkt. Mooie stappen in de democratie van onze vereniging!

Grote meerderheid
In aanwezigheid van twintig Ledenraadsleden en met één volmacht was het benodigde quorum voor een statutenwijziging ruimschoots aanwezig. Met de herijkingsonderdelen statuten, huishoudelijk reglement en commissiestructuur ging de Ledenraad 100% akkoord. Ten aanzien de lidmaatschapscriteria was er één onthouding, de overige stemmen waren alle positief.
We kijken terug op een intensief proces van kennisverzameling, uitwisseling van visies en meningen en juridische vertaling, leidend tot deze mijlpaal. En kijken vooruit naar de implementatie, verdere concretisering en uitvoering van de nieuwe afspraken.
De Ledenraad is hiermee voor de laatste keer in vergadering bijeen geweest. Wij danken de 22 Ledenraadsleden van harte voor hun grote betrokkenheid en bijdragen in de afgelopen jaren.